Thursday, November 26, 2009

Gustav Klimt - Mäda Primavesi [1912]

No comments: